از مصاحبه تا داستان پردازی و نگارش کتاب

ارسال شده توسط در ژوئن 11, 2013 در فرآیند کاری

گروه فرهنگی باقیات بجهت حفظ خاطرات و انتقال تجربیات و درس های تلخ و شیرین زندگی عزیزان سالمند برای نسل جوان جامعه و بخصوص اعضای کوچک تر و نسل های آتی خود آن خانواده، اقدام به ارائه بسته جامع استخراج، نگارش، چاپ، معرفی و توزیع داخلی و حتی خارجی این خاطرات در قالب...

ادامه مطلب »

اخذ مجوزها، صفحه آرایی، طراحی جلد و چاپ کتاب

ارسال شده توسط در ژوئن 11, 2013 در فرآیند کاری

گروه فرهنگی باقیات بجهت حفظ خاطرات و انتقال تجربیات و درس های تلخ و شیرین زندگی عزیزان سالمند برای نسل جوان جامعه و بخصوص اعضای کوچک تر و نسل های آتی خود آن خانواده، اقدام به ارائه بسته جامع استخراج، نگارش، چاپ، معرفی و توزیع داخلی و حتی خارجی این خاطرات در قالب...

ادامه مطلب »

چاپ همزمان کتاب در خارج از کشور و توزیع آن توسط شرکت های معتبر بین المللی

ارسال شده توسط در ژوئن 11, 2013 در فرآیند کاری

گروه فرهنگی باقیات بجهت حفظ خاطرات و انتقال تجربیات و درس های تلخ و شیرین زندگی عزیزان سالمند برای نسل جوان جامعه و بخصوص اعضای کوچک تر و نسل های آتی خود آن خانواده، اقدام به ارائه بسته جامع استخراج، نگارش، چاپ، معرفی و توزیع داخلی و حتی خارجی این خاطرات در قالب...

ادامه مطلب »

معرفی کتاب به خبرنگاران ها و توزیع آن در فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی

ارسال شده توسط در ژوئن 11, 2013 در فرآیند کاری

گروه فرهنگی باقیات بجهت حفظ خاطرات و انتقال تجربیات و درس های تلخ و شیرین زندگی عزیزان سالمند برای نسل جوان جامعه و بخصوص اعضای کوچک تر و نسل های آتی خود آن خانواده، اقدام به ارائه بسته جامع استخراج، نگارش، چاپ، معرفی و توزیع داخلی و حتی خارجی این خاطرات در قالب...

ادامه مطلب »

ترجمه کتاب و انتشار آن توسط ناشر آمریکایی و توزیع بین المللی

ارسال شده توسط در ژوئن 10, 2013 در فرآیند کاری

گروه فرهنگی باقیات بجهت حفظ خاطرات و انتقال تجربیات و درس های تلخ و شیرین زندگی عزیزان سالمند برای نسل جوان جامعه و بخصوص اعضای کوچک تر و نسل های آتی خود آن خانواده، اقدام به ارائه بسته جامع استخراج، نگارش، چاپ، معرفی و توزیع داخلی و حتی خارجی این خاطرات در قالب...

ادامه مطلب »

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................