ضرب المثل پیرامون ضرورت قدردانی از زحمات والدین

جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدرگردد.

توصیه به قدردانی اززحمات والدین و درنظر گرفتن زحماتی که شخصی برای به ثمر رساندن چیزی یا کسی متحمل شده است .

جنگ پدر، خوار و زار است و شوم

درنکوهش بی احترامی ودرشتی کردن بروالدین  همچنین وعده تیره بختی وسیه روزی برای فردی که در پیشگاه والدین گستاخی کند توصیه ای است برای برحذر داشتن از عقوبت کار ومکافات عمل .

اولاد پیدا می شود، پدر و مادر پیدا نمی شود

اشاره به اهمیت وجایگاه پدر و مادر و مذمت شخصی که به فرزندان خود بیش ازپدر و مادرش توجه می کند.

حق مادر نگاهداشتن بهتر از حج کردن است

اشاره به عظمت وبزرگی احترام به مادرکه ازحج رفتن هم بالاتر است .حرمت داشتن والدین و رضایت آنها از فرزند حتی برتر از انجام بعضی فرایض است .

 پدر و مادر به اولاد بسته اند ، اولاد به سگ

بیان اینکه فرزندان چنانکه باید قدر پدرومادر خود را نمی دانند .درواقع اشاره ای است به  بی وفایی برخی فرزندان وحق ناشناسی آنها نسبت به والدین .

پدر و مادر میوه نایابند

اشاره ای است به قدروارزش پدرومادروجایگاه والای آنها .

مادر، فرزند را بس حق هاست

توصیه به تکریم واحترام نسبت به مادر.

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................