ضرب المثل پیرامون ضرورت تکریم بزرگان و سالمندان

واجب است مراعات خاندان قدیم

این ضرب المثل درمواقعی بکار می رفته که می خواستند ضرورت رعایت احترام وعزت را برای اقوام ونزدیکان بزرگسال یادآوری نمایند وبه کوچکترها بگویند که ملاحظه پیران ، سالمندان ودریک کلمه بزرگترها یکی از واجبات است .

حق مهتران سخت و واجب تر است

اشاره ای است به ضرورت احترام گذاشتن ونگهداشتن حرمت های بزرگتر که امری است پس واجب که حتی در مقایسه با امورواجب دیگر واجب تر بنظر میرسد .

شرط باشد آنکه دارد  پیر را عزت جوان

درواقع این ضـرب المثل تـوصیـه ای است به رعایت احترام بزرگان واشاره ای است به ضرورت حرمت گذاری سالخوردگان از سوی جوانان .

حق شرم دارد ز موی سفید

این ضرب المثل اشاره ای دارد به ضرورت رعایت حرمت برای بزرگتری که دارای موی سفید است دراین ضرب المثل حتی موی سفید از برخی حقوق نیز ارزشمند تر ووالاتر اعلام شده است که درواقع برای درک بهتر وعمیق تر حرمت سالمندان بدین گونه گفته شده است .

یک بزرگتری گفته اند و یک کوچکتری

این ضرب المثل در واقع خطاب به کسانی است که به حریم بزرگترها خیال بی احترامی دارند ودرواقع می خواهند بگویند چرا حرمت بزرگتر از خودت را نگاه نمی داری ؟

سر تاجداران نبرد کسی

اشاره است بـه جایگـاه والای بـزرگـان که همـه افـراد اعم از دولت ودشمن برای آنان ارزش واحترام قائلند .

مکن با سر بزرگان ، سر بزرگی

توصیـه ای است به رعایت تواضع وفروتنی دربرابر افراد سرشناس ، بزرگ و بـا تجـربـه اشاره ای است به فردی که سخن افراد دانا وبا تجربه رانمی پذیرد ودر صدد مقابله با آنان برمی آید درواقع تأکیدی است بر رعایت احترام درمقابل افراد بزرگتر.

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................