ضرب المثل پیرامون تدبیر و تجربه ارزشمند سالمندان

آنچه در آئینه جوان بیند ، پیر درخشت خام آن بیند .

اشاره ای است به مهارت ، تجربه ، ژرف اندیشی ، بصیرت وعمق تفکر مردمان پیر . درواقع این ضرب المثل گویای این است که جوانان شاید در اثر کمی تجربه ودانش حتی امور مسایل بسیار واضح وروشن را به درستی درک نکنند در صورتیکه افراد با تجربه وسالمند مسایل مبهم وغیرآشکار را به درستی می فهمند ودرک می کنند.

رای پیر از بخت جوان به

اشاره ای است به ضرورت ارزشگذاری به تجربه پیران دنیا دیده وتأکید بر این نکته که ارزش تجربه آنها بسیار بالاتر از توانمندیها وشانس واقبال جوانان می باشد . این جمله توصیه ای است برای بکار بستن تجارب دنیا دیدگان درامور زندگی که نتیجه ای جز توفیق وبهروزی ندارد .

سخن بزرگان شنیدن ، ادب است

اشاره ای است به ضرورت احترام گذاشتن جوانان به  سخنان بزرگان که نشانه ادب شنونده می باشد .

دود ازکنده برخیزد

این ضرب المثل کنایه ای است از دانایی وآگاهی افراد بزرگتر واشاره ای است به اینکه درمواقع سخت وبحران تجارب وتدابیر بزرگان کارآمدتر است ونظریات وراه حل های آنان راهگشا می باشد درست مانند دودی که از یک کنده چوب سوخته بیرون می آید .

آتش از چنار پوسیده برآید

انجام کارهای سخت گاهی درپیران وخبرگان قوی تر است . بیان اهمیت تجربه در گرفتن نتیجه و لزوم اعتناء باطن وتوانمندی اشخاص نه ظاهر آنها .

جز به تدبیر پیر کارمکن

سفارش اکید به استفاده از تجربه بزرگان و نکوهش از انجام کار بدون مشورت با افراد کار کشته .

تدبیر از پیر، جنگ از جوان

بیان اینکه انسان پیرتجربه بیشتری دارد وعاقل تر وفهمیده تر است وفرد جوان نیروی بیشتری دارد درواقع هر کس توانائیهایی دارد که بایستی از آن به درستی استفاده شود.

غیر مرد پیر سرلشگر مباد

اشاره به استفاده از تجربه ومهارت سالخوردگان و ضرورت سپردن کارهای کلیدی به آنها .

زسودای بزرگان هیچ کس نقصان نمی بیند

دربیان تاثیرات مثبت تعقل وتفکرعالمان وبزرگان وافراد با تجربه برای بهبود شرایط دیگران . اشاره به فکر واندیشه ای است که بزرگان برای همگان می کنند وسوددهی آن فکر برای مردم .

شراب کهن قوی تر باشد

اشاره به اینکه کهنگی ویا به عبارتی کهولت افراد دلیل بر کسب تجربه وکارآزمودگی بیشتر آنها وکارایی بیشتر آنها می باشد همچنین اشاره به تأثیرگذاری فرد سالخورده بر دیگران .

پیر به ز برای سپهسالاری

اشـاره ای اسـت به تأثیـرمثبـت و مـوفقیت آمیـز تجربـه وبینش همچنین برتری تجربه وبـرزوروقـدرت بدنی .

سخن های پیران بود دلبند

اشاره به اینکه پیران چون از تجربه بیشتر در زندگی برخوردارند وجوانان را با تجربه های خود وماجراهای زندگی خویش راهنمایی می کنند واسباب موفقیت آنان را فراهم می کنند از این روسخنان آنان برای جوانان دلپذیر خواهد بود.

لب پیر با پند، نیکوتراست.

اشاره ای است به تأثیر گذاری ونفوذ پندها ونصیحت های مردمان سالمند . این ضرب المثل پند را برازنده مردمان پیر ودنیا دیده می داند وتأثیر نیکوی آن را بر جوانان نشان می دهد.

من که پیرم ومی لرزم ، بر صد جوان می ارزم.

خطاب پیران توانمند به جوانان ناامید وتنبل که زندگی خود را با هدف شخصی دنبال نمی کنند وهیچگونه تلاش وکوششی دراین راه مصروف نمی کنند . درواقع بیان ارجحیت تجربه ومهارت ودانش کهنسالان بر جوانی وقدرت بدنی جوانان است .

 هرچه به گوش شنیده ای، ما به چشم دیده ایم

اشاره به با تجربه بودن وداناتر بودن افراد دنیا دیده است همچنین اشاره به داشتن بصیرت وعقل افراد با تجربه است .

یک باز سپید به زصد باز سیاه

اشاره به ارزش انسان با تجربه وبا قابلیت در مقایسه با افراد فاقد این خصایص است .

تو مو می ببینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو

اشاره به اینکه انسان هرچه پخته تر وکامل تر باشد به سبب تجربه بیشتر دارای آگاهی ، اطلاع ودور اندیشی بیشتری بوده وبرامور وقوف بیشتری دارد ، لذا تصمیم بهتر ومنطقی تری می گیرد . اشاره به نکته سنجی ، تدبیر بیشتر افراد با تجربه .

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................