اهمیت توجه به سالمندان و بزرگان هر قوم و خانواده

در دین مبین اسلام جایگاه رفیعی برای سالخوردگان درنظر گرفته شده است و علاوه بر توصیه های مکررخداوند متعال درقرآن مجید ، درخصوص احترام وتکریم والدین وسالمندان که از نظر جایگاه انسانی واعتقادی ودرجات معنوی پس از عبادت پروردگار قرار دارد ، پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) وائمه اطهار همه برتوجه خاص ، نیکی به والدین واحترام به سالخوردگان وپیران تأکید فراوان کرده اند. برای مثال : رسول خدا (ص) فرمود ه است :” البرکه مع اکابرکم ” (مجلسی ، جلد ۷۲، ۱۹۸۳م . ص ۱۳۷) برکت و خیرماندگار،  همراه بزرگترهای شماست . در جایی دیگر می فرمایند : ” الشیخ فی اهله کالنبی فی امته ”  (همان ، ص ۱۳۷). پیـرمـرد درمیـان خانواده اش، همچـون یک پیامبـر درمیـان امتـش اسـت . درجایـی دیگـر ایشـان می فرمایند : ” من عرف فضل کبیر لسنه فوقره امنه الله تعالی من فزع یوم القیامه ” (همان، ص ۱۳۷) هرکس فضیلت و مقام یک بزرگ را به خاطر سن و سالش بشناسد و او را مورد احترام قراردهد، خدای تبارک و تعالی او را از هراس و نگرانی روز قیامت ایمن می دارد .همچنین در جایی دیگر می فرمایند : “بجلوا المشایخ فان من اجلال الله تبجیل المشایخ   ” (همان، ص ۱۳۶) به پیران و سالخوردگان خود احترام بگذارید زیرا این کاریکی از نشانه های تعظیم خداوندی است . ایشان در جایی دیگر تأکید می کنند .” لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ” (همان،  ص ۱۳۶) از ما نیست کسی که به کودکان رحم نکند و به سالمندان و بزرگترها احترام   نگذارد . بسیاری دیگر از احادیثی که همگی گواهی برضرورت تکریم بزرگان وریش سفیدان است .

ایرانیان عهد باستان نیز نخستین مردمانی بوده اند که برای ادای احترام ، بزرگداشت و سپاسگذاری از مقام ، جایگاه و ارزش سالخوردگان روز مشخصی را در سال تعیین کرده بودند و این روز ۲۵ شهریور ماه هر سال بوده است که به آن “اشیش وانگ” (asis vang) می گفتند. قدمت این رسم به روایتی به ۳۰۰۰ سال قبل برمی گردد.

پژوهشگر: رضا خاشعي (www.anthropology.ir/node/7884)

وب سایت نشر خاطره به آدرس های زیر متعلق به گروه فرهنگی باقیات، مبتکر ارائه تسهیلات نگارش، چاپ و معرفی کتاب خاطرات بصورت حرفه ای بوده و به طور مستقیم ارتباطی با انتشارات خاطره (دارای پروانه نشر شماره 588) ندارد.
www.NashrKhatere.ir , www.NashreKhatere.ir , www.NashrKhatereh.ir , www.NashreKhatereh.ir


نشرخاطره در اخبار

...........................